Swedbank

Modernizacja kluczowych systemów Swedbanku we współpracy z Euvic

Dzięki pomocy Euvic Swedbank, wiodący bank działający w Szwecji, Estonii, Łotwie i na Litwie, uaktualnił swoje kluczowe systemy ze starszej wersji technologii Visual Basic 6 do najnowszej wersji Visual Basic .NET. W ten sposób Bank zmniejszył ryzyko nieoperacyjne w zakresie swoich systemów, zapewniając, że korzystały one z obsługiwanej technologii. Proces został zakończony zgodnie z najlepszymi praktykami i około 50 procent tańszy niż korzystanie z usług outsourcingu Usług Technicznych dostępnych w Szwecji.

O kliencie

Swedbank to nowoczesny bank mocno zakorzeniony w szwedzkiej historii kas oszczędnościowych. Z 7,2 milionami prywatnych i 600 000 klientów korporacyjnych i organizacyjnych Swedbank zajmuje wiodącą pozycję na swoich rodzimych rynkach w Szwecji, Estonii, na Łotwie i Litwie. Jako duży bank stanowi znaczącą część systemu finansowego tych krajów i odgrywa ważną rolę w lokalnych społecznościach, którym służy. Aby wspierać działalność swoich klientów, Swedbank prowadzi również działalność w Norwegii, Finlandii, Danii, Stanach Zjednoczonych, Chinach, Luksemburgu i RPA. Zatrudnia około 14 000 pracowników w swoich oddziałach na całym świecie.

Początki

Migracja stała się konieczna w 2014 r., Kiedy Microsoft ogłosił oficjalne zakończenie obsługi Visual Basics 6. Swedbank postanowił przenieść wszystkie swoje aplikacje działające na VB6 do Visual Basic .NET. Ponieważ Bank nie dysponuje własnymi zasobami wewnętrznymi, aby zrealizować taki projekt migracyjny, zaczął szukać partnera zewnętrznego, ogłaszając formalną procedurę przetargową i zapraszając największych dostawców outsourcingu IT działających zarówno w Szwecji, jak i za granicą.

Również Euvic został zaproszony do przetargu Swedbank. Pierwsze kontakty między firmami zostały zainicjowane na  krótko przed komercyjną działalnością Euvic’a w Szwecji.

 

Po prezentacji firmy zdaliśmy sobie sprawę, że Euvic ma duże doświadczenie w projektach migracyjnych związanych z interesującą nas technologią, dobrze opracowaną metodologią pracy i dobrymi referencjami od innych głównych klientów i od Microsoft. Było to tak przekonujące, że zdecydowaliśmy się poprosić ich o udział w naszej procedurze przetargowej.

Gunnar Wilkstrom, Purchasing Manager at Swedbank

Wyzwanie

Projekt migracji obejmował 3 kluczowe aplikacje, które Swedbank wykorzystuje do zarządzania kontami i transakcjami bankowymi, a mianowicie: Uzgodnienia, tymczasowe księgowania, odrzucone transakcje. W sumie było ich 262 000 wierszy kodu źródłowego. Z tego powodu kluczowymi kryteriami wyboru usługodawcy były kompetencje w zakresie wdrażania dużych projektów do migracji aplikacji działających w Visual Basics, a także kwestie bezpieczeństwa projektu. Swedbank również chciał uzyskać wsparcie techniczne dla zmodernizowanych aplikacji. Cena usługi była również ważna, ale nie kluczowa.

Rozwiązanie

Swedbank otrzymał oferty od wszystkich firm zaproszonych do składania ofert, w tym Euvic. Oferta Euvic obejmowała prezentację sposobu wykorzystania narzędzi migracyjnych w projekcie w celu zautomatyzowania części prac, próbki kodu po migracji i sposobu wdrożenia projektu. Przedstawiono również wstępny harmonogram.

Była to zdecydowanie najlepsza oferta, jaką otrzymaliśmy pod każdym względem, ale decydującym czynnikiem była głęboka wiedza Euvic o złożonych projektach i ich proaktywne podejście. Odpowiedzieli nawet na nasze pytania w zmienionej formie, jeśli uważali, że są niewystarczająco precyzyjne. Byliśmy pewni, że ich wybór był właściwą decyzją.

Martina Akerlund, Business Project Manager at Swedbank, supervising the project from the business side

Rozpoczęcie projektu poprzedziło audyt bezpieczeństwa środowiska, w którym miały być przeprowadzone prace migracyjne i konserwacyjne. Swedbank wcześniej przedstawił swoje wymagania w tym zakresie, a Euvic wskazał te już spełnione i te, które mogły być spełnione w późniejszym czasie. Audyt potwierdził, że wszystkie wymogi bezpieczeństwa Swedbanku zostały spełnione przez Euvic (w tym fizyczne bezpieczeństwo dostępu do banku danych i bezpieczeństwo środowiska programistycznego, w którym projekt miał być wdrożony).

Po audycie nic nie stało na przeszkodzie do uruchomienia projektu. Zespół projektowy utworzony przez Euvic składa się z 6 specjalistów: 1 kierownik projektu, 4 programistów i 1 tester. Współpracowali z wyznaczonym pracownikiem Swedbank, działającym w oparciu o framework Agile (SCRUM).

W wyniku projektu aplikacja Pojednanie została przeniesiona z VB6 na VB.NET, przetestowana, a następnie wdrożona w środowisku produkcyjnym. Do tej pory przeniesiona została również aplikacja Posttime Postings z VB6 do VB.NET i przetestowana. Zespół projektu przygotował szczegółową dokumentację dotyczącą wykonanych prac, w tym wytyczne dotyczące migracji i zalecenia po migracji.

W trakcie projektu Euvic opracował także dodatkowe narzędzia do zautomatyzowanej konwersji kodu, aby przyspieszyć proces migracji. Prace zostały przeprowadzone przy użyciu platformy .NET Framework 4.5 i najnowszej wersji Crystal Reports. Proces migracji przedstawiono na poniższym schemacie.

 

 

 

Chociaż około 95 procent całej pracy zostało wykonane zdalnie, w lokalizacji Euvica, przez cały czas mieliśmy poczucie pełnej kontroli nad projektem i widzieliśmy efekty wykonanej pracy. Było to możliwe dzięki ramom SCRUM, na bazie których  projekt został przeprowadzony, a także łatwości komunikacji i współpracy z zespołem projektowym Euvic.

Caroline Stark, Project Manager on the IT side at Swedbank

Plany na ten rok obejmują wdrożenie aplikacji Tymczasowe Księgowanie oraz migrację ostatniego systemu, odrzuconych transakcji. Obie firmy chcą także rozszerzyć zakres usług świadczonych Swedbank przez Euvic.

Korzyści biznesowe

Zaktualizowane aplikacje korzystające z obsługiwanej technologii

Dzięki projektowi, Swedbank przeniósł swoje istotne aplikacje z Visual Basic 6 do Visual Basic .NET. W ten sposób Bank osiągnął swój główny cel, którym było utrzymanie nowoczesnej technologii w swoich kluczowych zastosowaniach, a tym samym wsparcie dla technologii dostarczanej przez producenta.

Pełna kontrola nad projektem

Cała praca nad projektem została przeprowadzona zgodnie z ustalonym harmonogramem, bez żadnych nieprzewidzianych zdarzeń. Utrzymanie pełnej kontroli nad projektem zapewniło również jego wdrożenie w ramach SCRUM, co umożliwiło stały udział w bieżących pracach i monitorowanie wyników.

Zadowolenie Swedbanku ze sposobu realizacji projektu potwierdzają również wyniki badania satysfakcji przeprowadzonego przez Euvic po zakończeniu pierwszej fazy projektu. Zgodnie z tym, 69 procent pracowników Swedbank zaangażowanych w projekt było zadowolonych lub bardzo zadowolonych z komunikacji w projekcie. 31% (4 osoby) nie odpowiedziało na to pytanie. 61 procent pracowników Swedbank było zadowolonych lub bardzo zadowolonych ze sposobu, w jaki Euvic realizował prace rozwojowe. 31% (4 osoby) nie odpowiedziało na to pytanie, a 8% (1 osoba) było niezadowolonych.

Opłacalność

Chociaż opłacalność nie była decydującym czynnikiem wyboru partnera outsourcingu IT, Euvic udowodnił, że może zapewnić wysoką jakość usług po konkurencyjnej cenie, będąc o około 50 procent tańszy niż szwedzcy dostawcy outsourcingu IT konkurujący o ten projekt . Efektywność kosztowa projektu wynikała również ze sposobu, w jaki projekt był przeprowadzony. Dobra organizacja i wykorzystanie narzędzi, które częściowo zautomatyzowały pracę, przyczyniły się do zmniejszenia zaangażowania personelu informatycznego Swedbanku do około 40 osobodni (w porównaniu do 150 osobodni zaangażowania zespołu Euvic).

Lepsza wydajność zaktualizowanej aplikacji

Zaktualizowana i wdrożona aplikacja Uzgodnienia działa już od kilku miesięcy w środowisku produkcyjnym. W tym czasie odnotowano 1 incydent. Zespół konserwacyjny Euvic usunął te błędy w ciągu 8 godzin. Zarówno pod względem liczby zgłoszonych incydentów, jak i szybkości reakcji jest to lepszy wynik niż przed aktualizacją.

Kwalifikacje

Wybraliśmy Euvic z kilku powodów. Jednym z nich była atrakcyjna cena, ale nie był to główny powód. Decydującym czynnikiem była głęboka wiedza tego dostawcy na temat złożonych projektów i ich proaktywnego podejścia. Nasza współpraca dowiodła, że Euvic nie tylko posiada wysokiej jakości techniczne umiejętności dostarczania, ale także jest bardzo łatwy we współpracy dzięki pozytywnemu myśleniu pracowników, otwartej komunikacji, elastyczności i proaktywności.

Martina Akerlund, Business Project Manager at Swedbank, supervising the project on the business side

 

powrót