Produkty Euvic

Produkty Euvic

Euvic – poza szeregiem usług – ma także do zaoferowania powiększającą się gamę innowacyjnych produktów, które pomogą Ci usprawnić funkcjonowanie Twojej firmy w wielu różnych obszarów. Należą do nich: system Atmosfera ITSM – służący do zarządzenie usługami informatycznymi w oparciu o procesy i automatyzację, VastRehab – umożliwiający świadczenie usług rehabilitacyjnych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, platforma ATMO – do tworzenia wysokowydajnych, wielowarstwowych aplikacji serwerowych, system billingowy czy GCK (Gdańskie Centrum Kontaktu).

System billingowy

Rynek energii elektrycznej rozwija się dynamicznie, a rozliczenia związane z jej sprzedażą i dystrybucją są dość zawiłe. Wyzwaniem są też stosunkowo częste zmiany w przepisach regulujących ten obszar. Właśnie dlatego, warto skorzystać z systemu billingowego, który będzie nie tylko elastyczny, bezpieczny i dostosowany do aktualnych przepisów, ale również zapewni wysoką jakość danych i wygodę użytkowania.

 

Architektura rozwiązania

EUVIC Billing to nasze autorskie, kompleksowe rozwiązanie informatyczne przeznaczone dla małych i średnich spółek energetycznych, rozliczających od kilku do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców. Jego funkcjonalności są w pełni dostosowane do potrzeb sprzedawców i dystrybutorów obsługujących galerie handlowe, parki biznesowe, strefy ekonomiczne oraz osiedla mieszkaniowe.

Rozwiązanie to obejmuje cztery w pełni zintegrowane systemy:

 • Billing
 • Płatności i Windykacja
 • Portal Klienta
 • Workflow

Powiązania między systemami EUVIC Billing i dostępne moduły funkcjonalne.

 

Korzyści z wdrożenia

Tworzony przez nas system jest stale rozwijany o nowe funkcjonalności, a kierunki jego rozwoju są na bieżąco konsultowane z użytkownikami. Dzięki stałemu monitorowaniu zmian w przepisach prawnych, funkcjonalności systemu zawsze dostosowane są do aktualnych wymagań dotyczących zarówno samych rozliczeń (np. nowe opłaty), jak i związanej z nimi sprawozdawczości.

Główne korzyści jego wykorzystania to:

 • optymalizacja czasu pracy,
 • automatyzacja procesu rozliczeń,
 • pełna kontrola nad wynikami rozliczeń i możliwość ich łatwej korekty,
 • skrócenie czasu fakturowania umożliwiające szybkie zamknięcie miesiąca,
 • intuicyjne generowanie sprawozdań i raportów o charakterze controllingowym.

 

Całościowe wsparcie w realizacji projektu

Licencje na użytkowanie systemu billingowego mogą być udzielone w modelu „on premise” (jako jednorazowy zakup) lub “SaaS” (software as a service – jako usługa bazująca na miesięcznych opłatach za dostęp do określonych modułów).

Naszym klientom zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji projektu.

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Wdrożenie

 • Migracja danych z wcześniej użytkowanych systemów.
 • Integracja z otoczeniem informatycznym (system pomiarowy, zapewniający dane o zużyciu energii, będące podstawą rozliczeń, oraz system finansowo-księgowy).
 • Uruchomienie dodatkowych funkcjonalności, umożliwiających lepsze dopasowanie systemu do procesów biznesowych zachodzących w organizacji.
 • Szkolenia.
 • Przygotowanie systemu do pracy.
 • Wsparcie przy uruchomieniu produkcyjnym i w pierwszym okresie eksploatacji.

Opieka serwisowa

 • Gwarantowany poziom jakości i dostępności usługi (SLA).
 • Profesjonalny Help Desk umożliwiający całościową obsługę zgłoszeń serwisowych – od rejestracji, przez śledzenie postępów prac do zamknięcie zgłoszenia.
 • Bieżące dostosowywanie systemu do zmian w przepisach prawnych.
 • Konsultacje.

Hosting

 • Kompletne środowisko uruchomieniowe, produkcyjne i testowe.
 • Usługa administratora.
 • Profesjonalny backup.

Kluczowe obszary systemu

Ewidencja umówAutomatyzacja rozliczeń i fakturowaniaRozliczenia prosumentówPersonalizacja fakturRaporty i sprawozdaniaWindykacjaProcesy zmiany sprzedawcyModuł zarządzania urządzeniami pomiarowymiPlany ograniczenia mocy

Ewidencja umów

 • Powiązanie klientów z PP, cennikami statycznymi lub dynamicznymi.
 • Wykorzystanie wielu szablonów dla drukowania umów.
 • Kanały dystrybucji faktur i metody płatności.
 • Komunikacja między Sprzedawcą i OSD w procesie windykacji.
 • Przeglądanie powiązanych dokumentów rozliczeniowych.
 • Obsługa pełnego cyklu życia umowy – zatwierdzenie, aneksy, zakończenie umowy.
 • Umowy kompleksowe na bazie GUD-k – rozliczenie według taryfy OSD.

Automatyzacja rozliczeń i fakturowania

 • Harmonogram rozliczeń generowany dla aktywnych umów.
 • Pozyskiwanie danych o zużyciu mediów z różnych źródeł.
 • Zatwierdzanie danych o zużyciu mediów.
 • Generowanie faktur zgodnie z przygotowaną konfiguracją.
 • Raporty kontrolne – wyszukiwanie błędnych danych, nierozliczonych PP i niewysłanych faktur.
 • Automatyczna wysyłka danych do CWM i faktur elektronicznych.
 • Silne wsparcie dla wystawiania faktur korygujących.
  • Aktualizacja harmonogramu rozliczeń po zmianach w umowach, cennikach i danych o zużyciu energii.
  • Powiązanie między fakturą korygującą i korygowaną.

Rozliczenia prosumentów

 • Konfiguracja prosumentów i mikroinstalacji.
 • Algorytmy harmonogramowania i generacja pozycji rozliczenia dla mikroinstalacji.
 • Reguły rozliczeń energii wprowadzonej do sieci i pobranej z uwzględnieniem. wielostrefowych grup taryfowych.
 • Uwzględnienie na fakturze energii oddanej przez prosumenta.
 • Korygowanie faktur prosumenckich z uwzględnieniem nadwyżek energii wyprodukowanej nad energią pobraną.
 • Sprawozdanie dla prosumentów.

Personalizacja faktur

 • Teksty stałe – nagłówki, etykiety, powiadomienia.
 • Informacje o saldzie – zadłużenie lub nadpłata.
 • Teksty zmienne – umieszczane na fakturach w zadanym okresie.

Raporty i sprawozdania

 • Ilościowo-wartościowe zestawienie sprzedaży.
  • Dla obszarów / rejonów, produktów, grup taryfowych, PP i płatników.
  • Dla faktur zatwierdzonych – kontrolnie przed wysyłką.
 • Dane do obowiązkowych sprawozdań statystycznych.
 • Elektroniczna ewidencja energii elektrycznej / gazu.

Windykacja

 • Dostosowanie do specyfiki branży energetycznej.
 • Pełna gama możliwości windykacji przedsądowej – powiadomienia, wezwania do zapłaty, ugody, umorzenia.
 • Edytowalne szablony pism.
 • Monitoring wysłanej korespondencji – integracja z programem pocztowym.
 • Archiwum korespondencji, drukowanie duplikatów dla kancelarii.

Procesy zmiany sprzedawcy

 • Dostosowanie do wymagań określanych w przepisach prawnych typowo zamieszczanych w dokumentach IRiESD.
 • Obsługa dokumentów ZUSE składanych przez sprzedawców.
 • Generowanie wniosku w Workflow dla nowego dokumentu ZUSE.
 • Automatyczne wprowadzanie zmian w umowach i generowanie aneksów do umów dla grupy PP, dla których zatwierdzono ZUSE.
 • Obsługa zdarzeń związanych z POB i sprzedawcą rezerwowym.
 • Zmiana sprzedawcy na terenie zewnętrznego OSD.

Moduł zarządzania urządzeniami pomiarowymi

 • Urządzenia pomiarowe:
  • liczniki (własne oraz będące własnością klientów), przekładniki (własne oraz będące własnością klientów), plomby, modemy, karty SIM.
 • Ewidencja wykonawców i monterów urządzeń pomiarowych.
 • Śledzenie stanu obsługiwanych urządzeń pomiarowych i plomb (w magazynie, u montera/wykonawcy, na sieci i wydanych na zewnątrz do legalizacji / ekspertyzy itp.).
 • Dane techniczne urządzeń pomiarowych rejestrowanych w systemie.
 • Raporty:
  • raport pracy montera/wykonawcy,
  • raport zagregowanych danych o PP generowanych w podziale na rejony z możliwością wygenerowania dla danego PP, z możliwością generacji do proste.
 • Eksport i import z Excela, operacje grupowe, dodawanie załączników do urządzeń.

Plany ograniczenia mocy

 • Obsługa planów ograniczenia mocy dla PP powiązanych z umową.
 • Określenie mocy bezpiecznej z podaniem okresu obowiązywania od i do.
 • Generowanie planów ograniczenia mocy dla PP dla podanych okresów.