TIM SA odzyskuje umiejętność automatyzacji swoich procesów biznesowych za pomocą BizTalk Server

Wdrożenie Microsoft BizTalk Server 2010 w TIM SA – jednej z wiodących firm na rynku dystrybucji towarów elektrycznych w Polsce – stworzyło platformę integracyjną, na której wybrane obszary systemu MFG / PRO ERP zostały zastąpione specjalistycznymi systemami IT . W ten sposób TIM SA odzyskał zdolność do dalszej automatyzacji procesów biznesowych za pomocą najlepszych w swojej klasie systemów informatycznych, a także zapewnił dużą elastyczność w przeprowadzaniu integracji swojego środowiska IT w przyszłości. BizTalk Server został wdrożony na zasadzie nearshoringu przez Grupę Euvic.

O kliencie

TIM SA jest jedną z wiodących firm na polskim rynku dystrybucji towarów elektrycznych, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Sieć dystrybucji firmy składa się z centrum logistycznego o powierzchni 30 tys. M2 zlokalizowanego w Siechnicach, oraz 30 hurtowni rozmieszczonych po całej Polsce. Towary elektryczne w ofercie TIM to dziesiątki tysięcy, z których kilkanaście tysięcy to przedmioty trwałe.

Wyzwanie

TIM SA zdobył swoją pozycję konsekwentnie realizując strategię rozwoju, innowacje i automatyzację procesów biznesowych. Od 2001 r. Wdrożenie strategii TIM wspierane jest przez system MFG / PRO ERP, stworzony przez QAD z siedzibą w USA. Od czasu wprowadzenia został kilkakrotnie zmodyfikowany, aby umożliwić sprawne działanie TIM SA na coraz większą skalę. Jednak wraz z rozwojem TIM – pojawiły się nowe obszary działalności, nowe kanały sprzedaży i wymagania dotyczące obsługi klienta, dostępu do informacji i automatyzacji procesów biznesowych – ograniczenia w stosunku do MFG / PRO stają się coraz bardziej widoczne.

Bardzo trudne i coraz bardziej kosztowne było odzwierciedlenie w MFG / PRO nawet najmniejszych zmian wprowadzonych w niektórych procesach biznesowych w naszej firmie. System musiał zostać dostosowany w kilku miejscach przez wykwalifikowanych programistów, co wiązało się z wysokimi kosztami i wymagało czasu. Z tego powodu stopniowo traciliśmy zdolność do szybkiego reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową. Podjęliśmy więc kroki, aby opracować nową koncepcję rozwoju aplikacji biznesowych w naszej firmie.

Tomasz Nowowiejski, Head of IT at TIM SA.

Rozwiązanie

Po przeanalizowaniu wszystkich opcji, TIM SA zdecydował się na wdrożenie wyspecjalizowanych, najlepszych w swojej klasie systemów informatycznych do zastąpienia wybranych obszarów MFG / PRO. Zdecydowano się na stopniowe wdrażanie systemów w następujących obszarach: WMS (Warehouse Management System), CRM (Customer Relationship Management) i MDM (Master Data Management). Pozostałe obszary zostały pozostawione poprzednio używanemu systemowi MFG / PRO ERP. Integracja nowych systemów z MFG / PRO została przeprowadzona przy użyciu Microsoft BizTalk Server, który służył jako platforma ESB.

Wybór poprzedziła dokładna analiza kilku dostępnych na rynku platform integracyjnych z funkcjonalnością spełniającą oczekiwania TIM SA. Oprócz rozwiązania Microsoft BizTalk, firma znalazła się na liście produktów Oracle, IBM i otwartej platformy Mule ESB. Ostatecznie BizTalk Server został wybrany jako platforma o najniższym TCO i jednocześnie zapewniającym wysoki poziom bezpieczeństwa.

Najważniejszym wymaganiem dla nowych systemów informatycznych było to, że miały zostać zbudowane w architekturze ukierunkowanej na usługi (SOA). Był to niezbędny warunek, aby umożliwić ich bezproblemową integrację z MFG / PRO.

W pierwszym etapie projektu integracji przygotowano 25 usług sieciowych, umożliwiających integrację MFG / PRO z wyspecjalizowanymi nowymi systemami informatycznymi. Utworzone grupy usług sieci Web zostały skatalogowane w rejestrze UDDI, aby umożliwić ich łatwe korzystanie. Dane do wymiany między MFG / PRO a wyspecjalizowanymi systemami informatycznymi zostały zapisane w kanonicznym schemacie standardowym OAGIS 9.4.1 (w języku XML). Zastosowanie kanonicznego modelu danych umożliwiło określenie formatu wymiany danych wspólnego dla wszystkich systemów, który był niezbędny do sprawnego procesu integracji.

W drugim etapie projektu MFG / PRO został zintegrowany z WMS (Warehouse Management System). Integracja z innymi wyspecjalizowanymi systemami informatycznymi – CRM (Customer Relationship Management) i MDM (Master Data Management) – planowana jest na przyszły rok.

Największym uproszczeniem oferowanym przez nowe rozwiązanie jest to, że BizTalk dostarcza wyspecjalizowane systemy informatyczne z danymi z MFG / PRO jako usługą sieciową. Działa to również w drugą stronę – dzięki BizTalk Server dane z wyspecjalizowanych systemów IT są przesyłane do MFG / PRO. Umożliwia to korzystanie z potężnej funkcjonalności nowych aplikacji bez skomplikowanych i kosztownych modyfikacji systemu MFG / PRO ERP, który jest traktowany jako system do rejestrowania danych transakcyjnych.

Andrzej Biesiekirski, reprezentujący Grupę Euvic

Wysoką dostępność nowego rozwiązania zapewnia instalacja na VMware. Warto również zauważyć, że wprowadzono standardy obsługi błędów i monitorowania działalności BizTalk Server, zapewnione przez wykorzystanie narzędzia ESB Management Portal, będącego częścią zestawu narzędziowego BizTalk ESB.

Korzyści

TIM SA zyskał wiele znaczących korzyści z integracji wyspecjalizowanych systemów informatycznych z MFG / PRO przy użyciu BizTalk Server. Najważniejsze to: odzyskanie zdolności szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu rynkowym, zapewnienie elastyczności w zakresie wprowadzania zmian w przyszłości i opłacalności nowego rozwiązania.

Możliwość szybkiego wprowadzania zmian

Dzięki wdrożeniu Microsoft BizTalk Server w TIM SA firma odzyskała zdolność do automatyzacji procesów biznesowych i szybkiego wprowadzania zmian w odpowiedzi na to, co dzieje się na rynku. Najpilniejsze potrzeby zostały rozwiązane poprzez wdrożenie systemu WMS i jego integrację z MFG / PRO. Również potrzeby informatyczne z innych obszarów firmy – w zakresie obsługi klienta lub logistyki – stały się możliwe do zrealizowania w najbliższej przyszłości.bkiego wprowadzania zmian

Elastyczność i stabilność rozwiązania

Rozwiązanie przyjęte przez TIM SA zapewnia elastyczność, której nie zapewniają systemy ERP. Wynika to z rozbudowanej funkcjonalności wybranych wyspecjalizowanych systemów IT, często przekraczających możliwości rozwiązań ERP dostępnych na rynku. Wybrane systemy są również stale rozwijane przez ich producentów, aby sprostać zmieniającym się potrzebom ich użytkowników. Z drugiej strony TIM SA zachował możliwość łatwej zmiany dowolnego z wdrożonych wyspecjalizowanych systemów IT lub wdrożenia nowego, jeśli zajdzie taka potrzeba w przyszłości. Na uwagę zasługuje wysoka stabilność tworzonego rozwiązania. Jest to zapewnione dzięki przyjętej architekturze nowego rozwiązania – opartej na środowisku VMware oraz za pomocą portalu zarządzającego BizTalk ESB do obsługi błędów i monitorowania aktywności BizTalk Server.

Opłacalne wdrożenie

Bardzo ważną korzyścią jest także opłacalność rozwiązania. Zastąpienie kosztownego i niezbyt elastycznego systemu ERP specjalistycznymi systemami informatycznymi zintegrowanymi z MFG / PRO przy użyciu BizTalk obniżyło koszty wdrożenia, dodatkowo je rozprowadzając na czas. Również redukcja kosztów była możliwa dzięki współpracy typu “nearshoring” między Grupą Euvic a TIM SA. Konsultanci Euvic’a pojawili się osobiście w TIM SA tylko wtedy, gdy było to naprawdę potrzebne. Resztę prac wykonano zdalnie, głównie w centrum programowym Grupy Euvic w Białymstoku, przy użyciu narzędzi do zarządzania projektami, wymiany dokumentów i wideokonferencji. Również obsługa nowego rozwiązania będzie obsługiwana na zasadzie nearshoringu, a także wdrażanie kolejnych etapów projektu.

Usługi logistyczne dla partnerów zewnętrznych

Ważną zaletą wdrożenia nowego rozwiązania jest fakt, że TIM SA może świadczyć usługi logistyczne osobom trzecim. Platforma BizTalk zapewnia łatwy przepływ informacji pomiędzy systemami informatycznymi TIM SA i firmami zewnętrznymi, dostarczając dane z magazynów niezbędnych do sprawnej realizacji procesów odbioru i dystrybucji przydzielonych towarów.

powrót